Logo Examenblad.nl
Officiële mededeling  
Centraal examen: Veldraadpleging syllabi maatschappijwetenschappen havo (2019) en vwo (2020)
99CV90
College voor Toetsen en Examens
t.a.v. Willemijn Leene
Muntstraat 7
3512 ET Utrecht
T.a.v. de examensecretaris en docenten maatschappijwetenschappen havo/vwo
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
In 2015 zijn de nieuwe examenprogramma’s maatschappijwetenschappen voor havo en vwo gepubliceerd. In de syllabi, die zijn ontwikkeld door een syllabuscommissie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), is de examenstof voor het centraal examen (CE) gespecificeerd. 
 
De conceptsyllabi maatschappijwetenschappen die nu op hetcvte.nl staan, zijn mede gebaseerd op de ervaringen met het nieuwe examenprogramma, dat vanaf 2011 is uitgeprobeerd op veertien pilotscholen. 
 
Veldraadpleging maatschappijwetenschappen
Voordat de syllabi maatschappijwetenschappen havo (2019) en vwo (2020) definitief worden vastgesteld, wil het CvTE graag door middel van een veldraadpleging van de vakdocenten maatschappijwetenschappen horen of zij vinden dat de syllabi duidelijk genoeg zijn, voldoende informatie bevatten ter voorbereiding op de centrale examens en een adequate uitwerking geven van het CE-deel van het examenprogramma.
 
Via deze mail willen wij u vragen om de docenten maatschappijwetenschappen havo/vwo op de hoogte te stellen van deze veldraadpleging. Docenten kunnen tot en met 19 april 2015 hun mening geven over de conceptsyllabi.
 
Deze veldraadpleging heeft alleen betrekking op de conceptsyllabi en niet op het examenprogramma. 
 
 
De digitale enquête bevat een link naar de betreffende conceptsyllabi 2019 en 2020, inclusief een verantwoording van de syllabuscommissie.
 
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!
 
Met vriendelijke groet,
 
Margriet Hielkema 
Clustermanager maatschappijgerichte vakken havo/vwo 
College voor Toetsen en Examens
 
Deze mailing is verzonden aan de (plaatsvervangend) examensecretaris en geregistreerde docenten maatschappijwetenschappen havo/vwo.
Over deze verzending
Deze verzending is uitgevoerd door de redactie van Examenblad.nl in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

Uw gegevens
Als e-mailadres wordt het adres gebruikt dat uw school heeft opgegeven.
Willemijn Leene
w.leene@hetcvte.nl

U kunt uw gegevens inzien via uw persoonlijke pagina van Examenblad.nl. U treft daar tevens eerder aan u verzonden berichten aan.

Examenblad.nl
Examenblad.nl is de officiële website over de eindexamens in het voortgezet onderwijs. Via deze site blijft u het hele jaar door op de hoogte van mededelingen en regelgeving rond de eindexamens.