Logo Examenblad   
Officiële mededeling   
Eindexamen 2020: Geen speelruimte meer bij de N-termen van de profielvak-cspe’s
00HI03
SG Dalton Vatel
Francois Vatelschool
Granaathorst 20
2592 TD 's-Gravenhage
Geachte heer, mevrouw, 
 
Vanaf het examenjaar 2020 hebben scholen niet langer de mogelijkheid speelruimte te hanteren bij de N-termen voor de profielvak-cspe’s.
 
In de examenjaren tot en met 2019 behelsde de speelruimte dat de school, mits deze voldeed aan een aantal randvoorwaarden, bij de omzetting van scores in cijfers van de profielvak-cspe’s binnen een beperkte bandbreedte mocht afwijken van de door het CvTE bekendgemaakte N-termen.  
 
In voorgaande examenjaren vermeldden de mailingteksten via dit kanaal hierover steeds dat het om een invoeringsmaatregel ging, bedoeld om de profielvak-cspe’s zacht te laten landen. 
 
Overwegende dat: 
-  alle scholen nu ervaring hebben met de afname van de profielvak-cspe’s; 
-  er inmiddels veel profielvak-cspe’s beschikbaar zijn aan de hand waarvan docenten hun leerlingen op het aanstaande profielvak-cspe kunnen voorbereiden;
-  een ruime meerderheid van de scholen heeft aangegeven het niet erg te vinden als de speelruimte vanaf examenjaar 2020 niet meer kan worden toegepast,  heeft ons College besloten om de speelruimte te beëindigen met ingang van het examenjaar 2020. 
 
De juridische grondslag voor de speelruimte was gelegen in een artikel van de Regeling omzetting scores in cijfers. Dit artikel is sinds 1 januari 2020 niet langer geldig.
 
Wij vertrouwen erop dat ook zonder de mogelijkheid om met een hogere N-term te werken uw leerlingen passende cspe-cijfers zullen behalen en wensen u en uw leerlingen een goed cspe-jaar toe.  
 
Met vriendelijke groet,
 
Loes Vegter
Implementatiemanager profielvak-cspe’s
College voor Toetsen en Examens
 
Deze mailing is verzonden aan de directeuren, de (plaatsvervangend) examensecretarissen en de geregistreerde docenten van de scholen die profielvak-cspe’s afnemen.
 
 
Over deze verzending
Deze verzending is uitgevoerd door de redactie van Examenblad.nl in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

Uw gegevens
Als e-mailadres wordt het adres gebruikt dat uw school heeft opgegeven.
Sjaak Waasdorp
wdp@vatel.nl

U kunt uw gegevens inzien via uw persoonlijke pagina van Examenblad.nl. U treft daar tevens eerder aan u verzonden berichten aan.

Examenblad.nl
Examenblad.nl is de officiële website over de eindexamens in het voortgezet onderwijs. Via deze site blijft u het hele jaar door op de hoogte van mededelingen en regelgeving rond de eindexamens.