Logo Examenblad   
Officiële mededeling   
Eindexamen 2020: Servicedocument voor vo-, vavo- en vso-scholen
99CV96
College voor Toetsen en Examens
t.a.v. Freya Martin
Muntstraat 7
3512 ET Utrecht
Geachte heer, mevrouw,
 
Op 24 maart heeft minister Slob, via een brief aan de Tweede Kamer, bekendgemaakt dat het centraal examen in het voortgezet (speciaal) onderwijs dit schooljaar niet doorgaat. Leerlingen kunnen dit schooljaar een volwaardig diploma behalen waarmee de overstap naar het vervolgonderwijs kan worden gemaakt. Dit diploma is gebaseerd op de resultaten van het schoolexamen of college-examen (in het geval van kandidaten van het staatsexamen vo). Dit is een moeilijke beslissing geweest, waarbij we ons zeer bewust zijn van de gevolgen die deze beslissing heeft voor alle scholen en leerlingen. Maar gezien de bijzondere omstandigheden waarin we ons nu bevinden, is dit de beste beslissing om alle leerlingen een kans te geven om hun diploma te behalen en zo een goede start te maken met hun vervolgopleiding.
 
Met dit besluit vragen wij aan scholen om het schoolexamen af te ronden te midden van onzekere en onrustige omstandigheden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. We realiseren ons dat dit geen makkelijke opgave is en willen via deze weg onze waardering uitspreken voor alle scholen die zich volop inzetten om onderwijs op afstand vorm te geven, het schoolexamen af te nemen bij hun examenleerlingen, hen voor te bereiden op het college-examen en zich op alle andere manieren in te zetten in het belang van hun leerlingen.
 
Bijgevoegd: servicedocument voor vo-, vavo- en vso-scholen
De aankondiging dat het centraal examen niet doorgaat dit schooljaar en dat het diploma wordt gebaseerd op de resultaten van het schoolexamen, roept vragen op. We begrijpen dat scholen snel behoefte hebben aan duidelijkheid. Er wordt op dit moment in goed overleg met onder andere de VO-raad gewerkt aan een slaag-zakregeling. Deze zal zo snel mogelijk worden gepubliceerd.
 
Er is echter een aantal vragen dat nu al beantwoord kan worden. Deze informatie treft u bijgaand aan in een zogenaamd servicedocument. De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn onvoorspelbaar en de informatie over de examens zijn daarom aan verandering onderhevig. Dit document is gebaseerd op de huidige stand van zaken en zal worden aangevuld zodra er nieuwe informatie beschikbaar is. Wij zullen dit document via alle ons ter beschikking staande kanalen bekendmaken, maar vragen u ook het actief te verspreiden binnen uw scholen. Daarnaast vindt u informatie op Rijksoverheid.nl/examens. Bij aanvullende vragen kunt u contact opnemen met het Examenloket (examenloket@duo.nl of 079 323 29 99).
 
 
Naast vragen en onduidelijkheden over de examens zijn er ook vragen over andere zaken gerelateerd aan het onderwijs, zoals het vormgeven van onderwijs op afstand. Op korte termijn volgt hierover meer informatie. Gezien de uitzonderlijke examenperiode zal door de inspectie een passend monitoringssysteem worden vormgegeven.
 
Tot slot
Wij wensen u, uw collega’s en uw leerlingen de komende weken veel sterkte en veel succes bij het afronden van de examens.
 
Met vriendelijke groet,
 
Alida Oppers
Directeur-Generaal Primair en Voortgezet Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
Marc Spierings
Directeur
College voor Toetsen en Examens
 
Deze mailing is verzonden aan de (plaatsvervangend) examensecretarissen, directeuren en geregistreerde docenten van alle scholen voor voortgezet onderwijs.
 
 
Over deze verzending
Deze verzending is uitgevoerd door de redactie van Examenblad.nl in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

Uw gegevens
Als e-mailadres wordt het adres gebruikt dat uw school heeft opgegeven.
Freya Martin
f.martin@cvte.nl

U kunt uw gegevens inzien via uw persoonlijke pagina van Examenblad.nl. U treft daar tevens eerder aan u verzonden berichten aan.

Examenblad.nl
Examenblad.nl is de officiële website over de eindexamens in het voortgezet onderwijs. Via deze site blijft u het hele jaar door op de hoogte van mededelingen en regelgeving rond de eindexamens.