Logo Examenblad   
Officiële mededeling   
Eindexamen 2022: Wat u nu al moet weten over het cspe in 2022
99CV91
College voor Toetsen en Examens
t.a.v. Gerard de Gier
Muntstraat 7
3512 ET Utrecht
Geachte lezer,
 
De minister heeft in de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs van 7 juli jl. aangegeven dat hij er op dit moment van uitgaat dat alle leerlingen een volledig schooljaar met fysiek onderwijs tegemoet gaan en eindexamenkandidaten zich kunnen voorbereiden op het eindexamen. Voor alle vakken met een centraal examen worden in 2022 de centrale examens afgenomen.
 
Een kandidaat die zijn profielvak in 2022 afrondt, zal het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) weer als centraal examen (CE) afleggen. Daarbij is ook vermeld, dat de cspe’s flexibel kunnen worden afgenomen in de periode februari tot en met juli 2022.
 
In dit bericht informeren Cito, CvTE en DUO u aansluitend op deze brief over wat dit voor u betekent en welke ruimte dit u biedt in het komende schooljaar.
 
Wij realiseren ons dat de zomervakantie voor de regio Noord al bijna van start is gegaan. Daarom zullen wij scholen in augustus een reminder met betrekking tot de inhoud van deze mailing sturen.
 
1.  Het cspe per onderdeel
Onderdelen van het cspe kunnen afzonderlijk van elkaar binnen de afnameperiode worden afgenomen. Afname van afzonderlijke onderdelen mag gespreid over de afnameperiode plaatsvinden. Nu er duidelijkheid is over het doorgaan van de cspe’s als centraal examen in 2022, kunt u mogelijk nog vanaf de start van het schooljaar, bij het te geven onderwijs voor en de afname van afzonderlijke cspe-onderdelen hier op inspelen.
 
Voor het profielvak kan het nodig zijn dat de inhoud en planning van het schoolexamen (SE) en het PTA hierop afgestemd moeten worden. Ook daarom ontvangt u deze informatie nu.
 
2.  De leerstof per cspe-onderdeel
Van de profielvakken is een Overzicht deeltaken per onderdeel 2022 beschikbaar. Het overzicht geeft aan welke deeltaken in de afzonderlijke onderdelen van elk cspe worden getoetst. Dit overzicht kan tevens behulpzaam zijn bij het plannen van het bij uw schoolsituatie best passende moment van afname van de afzonderlijke onderdelen van het cspe binnen de afnameperiode en – wanneer er een SE voor het profielvak is - het (voorafgaand) af te ronden SE-deel.
 
3.  Flexibele opzet omzetting score naar cijfer
Als de situatie in 2022 vanwege corona-impact dat nodig maakt, zal in 2022 gewerkt worden met afzonderlijke deelcijfers voor de afzonderlijke cspe-onderdelen. De cijfers per onderdeel worden dan gemiddeld naar een cspe-cijfer.
 
4.  Verruiming van de afnameperiode
De afnameperiode wordt binnen de (logistieke) mogelijkheden van CvTE, Cito en DUO maximaal verruimd.
 
Eerste dag afnameperiode cspe 2022:
woensdag 16 februari. Nog eerder beginnen is logistiek gezien niet haalbaar.
 
Einddatum afnameperiode:
vrijdag 22 juli; de laatste dag van het schooljaar van de regio die het laatst met zomervakantie gaat.
 
De verruiming van de afnameperiode biedt u mogelijkheden de druk van de afname van de cspe’s in de examenperiode voor de kandidaat, de docent en de school te spreiden. De ruimere afnameperiode biedt u ook enige ruimte het te geven onderwijs in en de afname van een cspe-onderdeel zo te plannen dat deze nauwer op elkaar aansluiten. Er is meer ruimte voor maatwerk. Scholen hebben meer ruimte te anticiperen op ontwikkelingen vanwege het coronavirus.
 
5.  Tijdschema cspe 2022
Dinsdag 11 januari: zending A beschikbaar via de Cito Portal
Maandag 7 februari: ontvangst zending B
Dinsdag 15 februari: zending C beschikbaar via de Cito Portal
Woensdag 16 februari t/m vrijdag 22 juli: – afnameperiode
Woensdag 8 juni 8.00 uur: bekendmaking N-termen per-onderdeel
 
De gedetailleerde activiteitenplanning voor het cspe 2022 wordt via de aanstaande Septembermededeling bekendgemaakt.
 
Voor vragen naar aanleiding van deze mailing kunt u terecht bij het Examenloket.
 
Met vriendelijke groet,
 
Gerard de Gier
clustermanager beroepsgericht
College voor Toetsen en Examens
 
Huub Huijs
clustermanager beroepsgericht
College voor Toetsen en Examens
 
Deze mailing is verzonden aan de (plaatsvervangend) examensecretarissen en de geregistreerde docenten van alle scholen die het cspe afnemen.
Een kopie van deze mailing is verzonden aan alle geregistreerde schaduwsecretarissen.
 
 
Over deze verzending
Deze verzending is uitgevoerd door de redactie van Examenblad.nl in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

 
Uw gegevens
Als e-mailadres wordt het adres gebruikt dat uw school heeft opgegeven.
Gerard de Gier
g.degier@cvte.nl

U kunt uw gegevens inzien via uw persoonlijke pagina van Examenblad.nl. U treft daar tevens eerder aan u verzonden berichten aan.

Examenblad.nl
Examenblad.nl is de officiële website over de eindexamens in het voortgezet onderwijs. Via deze site blijft u het hele jaar door op de hoogte van mededelingen en regelgeving rond de eindexamens.